Dia 디아 - Speed Dial no.1 단축번호 1번

Reactions: no wa he o ji don nal
da jim he so
do nun sa rang ga tun go
mo tan da go
da shin i rok he
a pun sa rang
jol de a nal go ra go
jol de ro

ni ga to na ga don nal
da bo ryo so
ham ke het don chu ok gwa
hun jok mo du
i jen do i sang
nun mul do an na
no mu hi mi du ro so

a jik do dan chuk
bo no il bon
ji u ji mo tan bo no te mu ne
yo jon i dan chuk
bo no il bon
ba bo ga tun na ye
mi ryon te mu ne
ja ku ji u ryo
e so bwa do
ja ran dwe
gu de bin ja ri
no mu na ko so
gyol gu gen nun mu lo
ga duk che u jo

jong mal gwen cha na jil jul
a ran nun de
shi ga ni he gyo ral jul
a ran nun de
e so u so do
gi do he bwa do
a mu so yong i ob ja na

a jik do dan chuk
bo no il bon
ji u ji mo tan bo no te mu ne
yo jon i dan chuk
bo no il bon
ba bo ga tun na ye
mi ryon te mu ne
ja ku ji u ryo
e so bwa do
ja ran dwe
gu de bin ja ri
no mu na ko so
gyol gu gen nun mu lo
ga duk che u jo

nol mi wo ha go
won mang e bwa do
gu ri u mi do kun ga bwa
ja ku man na do mo ru ge
da shi
ne ge jon hwal go ro

ji u ji mo tan
bo no il bon
hok shi na da shi do ra
ol ka bwa
yo jon i da run sa rang mo te
ga tun ha nu ra re
ni ga i so so
da run nu gu do
de shi nal su
ga ob so
gu de ran sa ram
ne jon bu ra so
no ob shin
da na ru do nan mot gyon dyo

nun mu lo ga duk che..
u jo

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other online stuffs
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This