Brave Boys (용감한 녀석들) - Wait And Be Ready 기다려 그리고 준비해

Reactions: 


yo
yong gam han nyo sok dul
you got me crazy

han sum de shin ham song u ro
gok jong de shin yol jong u ro
po gi de shin juk gi sal gi ro
u ri ga ba ro
yong ga man nyo sok dul

(u ri ye yong ga ma mul
bo yo ju ji!)

yo ja chin gu syo ping
hal te lyok shi gan gi da ryo
ni ga sa jul ko a ni myon
ip da mul go gi da ryo
hwa jang shi re ga u myo nun
ga bang dul go gi da ryo
gu be gi ni mom gab bo dab i sa
um shik sa jin ji gul ten
mok ji mal go gi da ryo
ni ga mo gul su in nun gon
mu hal li pil pang
hwa jang ha nun dong an
il shi ga nun gi da ryo
i pu da go a na myon non
ju go

gi da ryo gi da ryo gi da ryo
gi da ryo gi da ryo nam ja dul
gi da ryo gi da ryo gi da ryo
gi da ryo gi da ryo yo ja do!

me da rin nun nam ja
chin gu wol gum na rul
gi da ryo (we?)
shin sang na wa su ni ka
(ne do nin de?)
ni do ni ne do ni ji
(ni do nun?)
ne don do ne don i ya
nam ja chin gu
gun de ga myon
il nyon dong an gi da ryo
(jin ja?)
tan nam ja man na myon so
(na je de han da?)
mal tuk bang nun gon
o te i ge yo ja du re
gi da rim

gi da ryo gi da ryo (gi da ryo)
gi da ryo gi da ryo (gi da ryo)
gi da ryo gi da ryo gi da ryo (hu)
jun bidweso?
yo let's go!

han sum de shin ham song u ro
gok jong de shin yol jong u ro
po gi de shin juk gi sal gi ro
brave guys (hu~~ha)
han sum de shin ham song u ro
gok jong de shin yol jong u ro
po gi de shin juk gi sal gi ro
u ri ga ba ro
yong gam han nyo sok dul

(u ri ye
il bon je i ya gi)

yo ja chin gu jo wa ha nun
shik sup e gul jun bi he
shik su pek i so do
mo seng gi myon kwang!
bam se wo so ne ryo gan
son pyon ji rul jun bi he
cha ra ri pyon ji bong twa ne
sang pum gwo nul no o ra!
yo ja chin gu gam dong shi kil
mot jin no rejun bi he
im je bo me go he nun
je bal
gu man bu lo
gu nyo wa ye i ba gi lil
yo heng ul jun bi he
son man jap go jal ke
ge su jak bu ri ji ma

jun bi he jun bi he jun bi he
jun bi he jun bi he nam ja dul!
jun bi he jun bi he jun bi he
jun bi he jun bi he yo ja do!

restaurant gye san hal te
ka du rul jun bi he (we?)
jong ip he ya dwe ni ka
(gye sa nun?)
hwa jang shil da nyo ol ke
(a ni~ na rul wi he so
jun bi ha nun gon om nya go)

u ri du ri so pung gal te
gim ba bul jun bi he (gim bap?)
chong u ge so sa wat da (mwo?)
han ju re i chon sam bek won
(jong song i ob ja na)
mo gu myon da tok ga te

jun bi he jun bi he (jun bi he)
jun bi he jun bi he (jun bi he)
jun bi he jun bi he jun bi he (hu)

jun bi dwe so? gu rom twi o

han sum de shin ham song u ro
gok jong de shin yol jong u ro
po gi de shin juk gi sal gi ro
brave guys (hu~~ha)
han sum de shin ham song u ro
gok jong de shin yol jong u ro
po gi de shin juk gi sal gi ro
u ri ga ba ro
yong gam han nyo sok dul

gi da rin da he do
an dwe lo mun an dwe
gi da ryo do an dwe nun
se sang i ya
i ge ba ro u ri sa nun
se sang i ya
jun bi han da he do
an dwe lo mun an dwe
i ge ba ro u ri sa nun
se sang i ya

o ye ye ye ye ye
hey let me say
one two three let's go

han sum de shin ham song u ro
gok jong de shin yol jong u ro
po gi de shin juk gi sal gi ro
brave guys (hu~~ha)
han sum de shin ham song u ro (come on)
gok jong de shin yol jong u ro (come on)
po gi de shin juk gi sal gi ro
u ri ga ba ro
yong gam han nyo sok dul

ho..

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This