SoYou 소유 & JunggiGo 정기고 - Some 썸 feat. Lil Boi of Geeks 긱스 릴보이

Reactions: 


ga kum sik
na do mo ru ge
ja jung i na
no rul hyang han
ma mun byon na ji
a nan nun de
hok si
ne ga i sang han gol ka
hon ja him dul ge ji ne go
i so so

tong bin bang
hon ja mong ha ni
dwid cho ki da
ti bi e nun
o je bon got ga tun
du ra ma
jam mi
dul te ka ji han bon do
u li ji a nun nen du pon
ul dul go

yo jum ta ra
ne ko in dun
ne ko a nin
ne ko ga tun no
ni ko in dun ni koa nin
ni ko ga tun na
i ge mu sun sa
i in gon ji
oh oh
sa shil het ga lyo
mu tug tug ha ge gul ji ma

yo nin in dut
yo nin a nin
yo nin ga tun no
na man bol du
te me ha ge
nal de ha nun no
te ron chin gu gat da nun ma ri
oh oh
gwen hi yo jum nan
dud gi shi ro jo so

me il a chim
no ye mun ja ye
nu nul tu go
ha ru ku te nun
ni mok so ri e jam
dul go pa
ju ma re nun
ma nun sa ram so ge so
bo ran du si nol gu ro
an go si po

yo jum ta ra
ne ko in dun ne ko a nin
ne ko ga tun no
ni ko in dun ni ko a nin
ni ko ga tun na
te ron chin gu gat da nun
ma ri
oh oh
gwen hi yo jum nan
dud gi shi ro jo so


yo jum ta ra
ne ko in dun ne ko a nin
ne ko ga tun no
ni ko in dun ni ko a nin
ni ko ga tun na
te ron chin gu gat da nun
ma ri
oh oh
gwen hi yo jum nan
dud gi shi ro jo so

no
yo jum no byo lo ya
no byo lo ya
na
gun de nan no pun iya
nan no pun iya
bun myong ha ge
ne ge so nul
gwo jwo ga jo
ja ku dwi ro
pe ji mal go
nal sa rang han da
go bek he jwo

yo jon hi chin gu in chok
to yo nin in chok
heng dong ha nun
mo su bul
jon bu da do ri kyo
seng gak hal su rok
no ye jin shi mi do
gung gum he ji nun gol
girl
you’re so ambiguous
nan mot he mu ot do a ni
o jom yon gi jo gul
ba ra ji lotto
hwak shi ran pyo hyo nul
won ha ji man
no ye mi so tu in pyo jong e
i jo bo ri ji nan

yo jum ta ra ne ko
in dun ne ko a nin
ne ko ga tun no
ni ko in dun ni ko
a nin ni ko ga tun na
sun jin nan chok
ut ji man mal go
oh oh
gu man jom he no
sol jik ha ge jom gu ro bwa

ni mam so ge nal nwa du go
han nun pal ji ma
no ya ma lo da al myon so
tan chong pi u ji ma
pi gon ha ge him
pe ji mal go
oh oh
o so ma re jwo
sa rang han dan mar iya


Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This