[It's Alright It's Love 괜찮아 사랑이야 OST Part 1] - Best Luck 괜찮아 사랑이야 OST Part 1 (Chen of EXO)

Reactions: 


a mu re do nan ni ga jo wa
a mu ron mal do ob shi ut don
na rul a na jwo babe

o nu lun gi da ryot jogu de
dal kom han na rul bwa yo gu de
yeah~
ji kyo jul ke yo babe
me il me il ku mul ku jo
gu de so nul jap go na ra ga
yong won hi on je ka ji na

bo go shi pun na ye sa rang
un myong i jo
pi hal su do ob jo
everyday, i'm so lucky
sum gyo wot don
ne ma mul go bak ha le
no rul sa rang he

do li don ne ip sul do gu de
so le don i ma um do gu de
ne sa rang i jo babe
i ron ge sa rang in gol al jo
gu de ga i so heng bok ha jo
yeah~
sa rang i ye yo, babe.
me il me il ku mul ku jo
gu de so nul jap go na ra ga
yong won hi on je ka ji na

bo go shi pun na ye sa rang
un myong i jo
pi hal su do ob jo
everyday, i'm so lucky
sum gyo wot don
ne ma mul go bak ha le
no rul sa rang he

na ye mo du rul gol man kumnol
sa rang ha go a kyo jun da go
gu de yak sok hal ke yo,
oh~
shi gan ji na mo du byon he do
i se sang i kun nan da he do
na ye sa rang a~

gu de ne ge heng un i jo
pi hal su do ob jo
everyday, i'm so lucky
sum gyo wot don
ne ma mul go bak ha le
no rul sa rang he

o sa rang he

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This