Jay Park (오늘밤) - My Last (Feat. Loco & GRAY)

Reactions: you are so beautiful,
girl no nun tuk byo re
se sang e mo dun
gol da jun da he
do nan no pu nin de
girl no mu go ma wo
ne gyo te i so so
hok shi mo rul ga bwa
ma ral ke ma ral ke

no nun ol gul,
mo me,
gu ri go
song gyok ga ji
ship jom man jo me
ship jom i o so
ne ga yol na ji
no mu hat te
girl god dang
ne ma me
no mu du ro so
hung bu ni mot ga ra an ji
uh uh yeah
yo ja ga no mu ma nat ji nan
na han ten mo du da
no mu na jo hun chu ok i ji man
model, idol, yon gi ja
oh my god
di su pe chi han te an
go lin ge da heng i ya
oh no

no rang gwak o nun sak it ge dwe
bul gu me na ga ji an ko
ni yo pe it ge dwe
want you now in my bed
(oh wek..!) an jil i ne
girl with you every day
i feel like a billionaire

myong pum ga bang ul
gu di an me do dwe so
myong pum ga bang man sa ju go
shi pun yo ja
show me the money
seng gi gi
han cham jon bu to won re
hip hop bul jo wa ha do nyo ja
yeah

you are so beautiful,
girl no nun tuk byo re
se sang e mo dun
gol da jun da he
do nan no pu nin de

girl no mu go ma wo
ne gyo te i so so
hok shi mo rul ga bwa
ma ral ke ma ral ke
eh

chot bon je nun
a ni o do
ma ji ma gi
dwe jwo yo dwe jwo yo
eh
chot bon je nun
a ni o do
ma ji ma gi
dwe jwo yo dwe jwo yo

uh
nun i jak ku ga nun bit na
nun i ma
na rul cho da bo myon wi ro o
la ga nun ip gwa
gin da ri wi e du run jap ji a nun chi ma
o dil ga dun son jap go go ro
nan gwen cha nun nik ka

a chi me
nung ga pul bo da mu ga un
ne ong don gi ga
bol dok du ro ji nun i yu
da run yoja a pe son
bo gi bo da ma ni du go un ne
ol gu ri swip ge pu ro ji nun i yu
a jik do shin gi he
i ron san gwang i
chot bon je nun a ni ji man
jin ja ma ji ma gi
dwel su i sul got ga ta
i gon ne ga sa ji
mu sun ma ri nya myon
ne jin ja i ya gi
u i shim ha ji ma
ne gwa go nun da
shin gyong su ji ma
ji gum ne i run ga chi
jun bi ha gi e do
shi ga nun chung bun
hi bu jok ha ni ga
do nun shin gyong an su yo
nwe a nun op pa do

you are so beautiful,
girl no nun tuk byo re
se sang e mo dun
gol da jun da he
do nan no pu nin de

girl no mu go ma wo
ne gyo te i so so
hok shi mo rul ga bwa
ma ral ke ma ral ke
eh

chot bon je nun
a ni o do
ma ji ma gi
dwe jwo yo dwe jwo yo
eh
chot bon je nun
a ni o do
ma ji ma gi
dwe jwo yo dwe jwo yo

o
di it dun ji ga ne
no
rul nu kil su it nun gol
i feel you,
you feel me
on je ga
ji na ne ma u me il wi

babe
you are so beautiful
gu nyang il
dan nal mi
do bwa nu nul ga ma
no rul gat go shi po
ha go shi po na e ma ji ma
gi dwe jwo sung ri
e yo shin just do it now

you are so beautiful,
girl no nun tuk byo re
se sang e mo dun
gol da jun da he
do nan no pu nin de

girl no mu go ma wo
ne gyo te i so so
hok shi mo rul ga bwa
ma ral ke ma ral ke
eh

chot bon je nun
a ni o do
ma ji ma gi
dwe jwo yo dwe jwo yo
eh
chot bon je nun
a ni o do
ma ji ma gi
dwe jwo yo dwe jwo yo

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This