BIGBANG 빅뱅 - SOBER

Reactions: 


je bal jom ja lan chok ha ji ma
al go bo myon ni ga nel bul sang e yeah
gu re nal do ja guk si gyo bwa
jam kan jem i ra do bol su it ge
aw

don jot da
gwol yok jot da
myong ye man jot da
ga rang i ga ji jo jo ja
pa jil te ni ka
sa rang jo ta
u jong jo ta
mal dul ha ji man
ga go he dwi tong su ga
shi ril ten ni ka

hey doctor doctor
nal jom sa lyo jwo yo
hwak do ra bo ri ge sun i ka
o sol pun mal du lo
du lo de ji mal go
hear me say ey!

men
jong shin i nan
him du ro a
mu got do
hal su ga op so
men
jong shin i nan
jeil shi ro no
op shin jam
dul su ga op so

shi ga nun
do rop ge an ga go
na i man du ro
ju gun dut sa ra
hal i run
do rop ge ma nun de
ha go shi pun gon
ha na do op so

se sang i negen
cha gap go
nam shi so nun ta gap ji
o run gat ji
ma nor i na i
ja gun ki ma nul jok
ja rat ji
o ril jok nang
ma nun sa ra jin
hwan sang
ne gi bu nun gwang
hwa lan gwang ya
sa ram du run nal
i he mot he
na do mo le
mat ga bo le

chwi he ra chwi he
chong u gu ro ga
ke go na myon ji ok,
ol ma mot ga
nan ji gum shi gum chi om nun
po pai
i ron na rul yu hok
ha nun u sum pok tan

hey taxi taxi
nal de ryo ga jwo yo
i go sun no mu him dun i ka
myo chil don gan man i ra do
sum jom swil su it ge ey!

men
jong shin i nan
him du ro a
mu got do
hal su ga op so
men
jong shin i nan
jeil shi ro no
op shin jam
dul su ga op so

shi ga nun
do rop ge an ga go
na i man du ro
ju gun dut sa ra
hal i run
do rop ge ma nun de
ha go shi pun gon
ha na do

without you
mo dun ge du ryo wo
ne ga op shin kam ka man i bam i
cha ga un se sang i
nan no mu hi me gyo wo

without you
a jik do i go se
ho lo nam ma no
ha na ma nul mit go
i ro ke gi da ri nun
ne ga ba bo gat ja na
no no no

men
jong shin i nan
him du ro a
mu got do
hal su ga op so
men
jong shin i nan
jeil shi ro no
op shin jam
dul su ga op so

la
la la la la
la la la la
la la la
la
la la la

la
la la la la
la la la la
la la la
la
la la la

la
la la la la
la la la la
la la la
la
la la la

la
la la la la
la la la la
la la la
la
la la la
Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This