MIRYO (미료) – QUEEN (FEAT. GA IN)

Reactions: get get get yo body shakin’
get get get yo body movin’
get get get yo handz up
du so nul du ro sexy ha ge hun du ro

get get get yo body shakin’
get get get yo body movin’
get get get yo handz up
du so nul du ro sexy ha ge hun du ro

The sun is going down
u ri ga o di ro ga ya
hal ji nu ki mi wa
The clubs in downtown
ha na dul shik mo yo du ro
o nu se bum bi ji, mak
chok chok han nun bi chi on ni dul
o lok bo lo kun dong he wat don op pa dul
i ba mi da ga gi jo ne
ma ji mak na mun yol gi rul da shi jo ne

Hey boys
cho jo he ha ji ma
Hey girls
seng gak do ha ji ma
i u ma gi mi chi ja na
(get get get yo body ready)

Hey boys
han go rum da ga ga
Hey girls
han bon do nu kyo bwa
i u ma ge mi cho bwa
(Turn up the volume,
turn up the volume, up!)

get get get yo body shakin’
get get get yo body movin’
get get get yo hands up
du so nul du ro sexy ha ge hun du ro
get get get yo body shakin’
get get get yo body movin’
get get get yo hands up
du so nul du ro sexy ha ge hun du ro

han bon om me rul
bo go da shi du ro ga bol ka
I got my nails done
kal do du ro ma jo, tak
yo gi jul son sa ram du run do rop ge mot ga do
nan mu sa tong gwa, bat du ro mo syo, nal
gu na ri d ashi wa so, du ro na bol ka
Who’t the queen b?
ne a re du ro nu wo, da
pling bling
wang gwa nun nu ne bi chi ji a na do
al go i so ne ga Queen bi chi ji ji, ara dwo

Hey boys
ja shi nul ga jo bwa
Hey girls
gi hwel jwo bwa
i u ma gi mi chi ja na
(get get get yo body ready)

Hey boys
o nul non chwe ko ya
Hey girls
o nul non dwel ko ya
i u ma ge mi cho bwa
(Turn up the volume,
turn up the volume, up!)

get get get yo body shakin’
get get get yo body movin’
get get get yo handt up
du so nul du ro sexy ha ge hun du ro
get get get yo body shakin’
get get get yo body movin’
get get get yo handt up
du so nul du ro sexy ha ge hun du ro

a swi wo do no ha ju myon
da shin nol mot bo ja na
na rul bo nun
no rul bo myon
gu nyang bo nel sun
op so

get get get yo body shakin’
get get get yo body movin’
get get get yo hands up
du so nul du ro sexy ha ge hun du ro
get get get yo body shakin’
get get get yo body movin’
get get get yo hands up
du so nul du ro sexy ha ge hun du ro

Pls Credit
http://kpopclass.blogspot.com
if used for other
online stuff
thanks
x

Click "Like" Below and Get updated with the lastest Kpop Simple Lyrics on Your Facebook


Get This